Dujų balionų sandėliavimas

1. Pripildyti dujų ir tušti (neprapūsti oru ar inertinėmis dujomis) dujų balionai turi būti laikomi teisės aktų nustatyta tvarka suprojektuotuose ir Taisyklių 5 priedo 47 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka pripažintuose tinkamais naudoti atviro ar uždaro tipo vienaukščiuose, turinčiuose lengvai numetamas konstrukcijas dujų balionų sandėliuose, metalinėse vėdinamose spintose ar konteineriuose.
2. Dujų balionų sandėlyje turi būti suprojektuota natūrali arba mechaninė vėdinimo sistema, užtikrinanti trikartinį oro pasikeitimą sandėlyje per valandą.
3. Dujų balionų sandėliavimo, dujų balionų sandėlių naudojimo tvarka turi būti nustatyta sandėlių naudojimo instrukcijoje.
4. Dujų balionų sandėliuose, dujų balionų sandėlių apsaugos zonoje, šalia metalinės spintos ar konteinerio turi būti Taisyklių 20 punkte nurodytos pirminės gaisro gesinimo priemonės bei iškabinti saugos ženklai ir užrašai, draudžiantys naudoti atvirą ugnį ir rūkyti.
5. Sandėliuojami dujų balionai neturi būti veikiami tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Dujų balionų sandėlių langai turi būti įstiklinti matiniais ar baltai nudažytais stiklais.
6. Dujų baliono sandėlio grindys turi būti iš medžiagų, kurios nesukelia kibirkšties. Į dujų balionų sandėlius, kuriuose laikomi degiųjų dujų balionai, draudžiama įeiti asmenims, dėvintiems avalynę arba drabužius, galinčius sukelti kibirkščiavimą.
7. Pripildyti dujų balionai laikomi vertikaliai arba horizontaliai. Dujų balionai turi būti laikomi taip, kad nenuvirstų ar nebūtų mechaniškai sužaloti. Dujų balionus laikant horizontaliai ant medinių rėmų arba stelažų, rietuvės turi būti ne aukštesnės kaip 1,5 m, o visi ventiliai nukreipti į vieną pusę. Ant horizontaliai sandėliuojamo dujų baliono turi būti uždedama po du virvės ar gumos žiedus.
8. Pripildyti dujų balionai turi būti sandėliuojami atskirai nuo tuščių.
9. Pripildyti ir tušti dujų balionai turi būti sandėliuojami su aklėmis.
10. Dujų balionų sandėliuose temperatūra neturi viršyti 35 oC. Esant aukštesnei temperatūrai, būtina patalpą (dujų balionų sandėlį) aušinti (ypač grindų lygyje).
11. Jeigu iš dujų balionų sandėlyje esančių dujų balionų nuteka SND, tai dujų balionų sandėlį reikia vėdinti, nesandarius dujų balionus išnešti iš dujų balionų sandėlio, o SND iš tokių dujų balionų išleisti tam tikslui skirtoje aikštelėje.
12. Netvarkingi dujų balionai turi būti pažymėti (kreida nurodyta nuotėkio vieta) ir laikomi atskirai. Tokie dujų balionai turi būti grąžinami į DPS ar DPP (ten, kur jie buvo pripildyti) remontuoti.
13. Dujų balionų sandėlyje, jeigu jame vykdomas dujų balionų pardavimas dujų vartotojams, turi būti ne žemesnės kaip trečios tikslumo klasės svarstyklės dujų balionams pasverti, atitinkančios Taisyklių 5 priedo 20 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus.
14. Dujų balionų sandėlis turi būti tvarkingas ir švarus.
15. Dujų balionų sandėlyje kilus gaisrui, reikia skubiai iškviesti ugniagesius, o iki jiems atvykstant gaisrą gesinti dujų balionų sandėlyje esamomis gaisro gesinimo priemonėmis.
16. Draudžiama kartu su dujų balionais dujų balionų sandėlyje laikyti kitas degiąsias medžiagas, deguonies balionus ir kitus daiktus.
Saltinis PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008  m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-331